Faculty


Graduate Students


Jialu Wang
PhD student

Jing Gu
PhD student

Kaiwen Zhou
PhD student

Kaizhi Zheng
PhD student

Seongsil Heo
PhD student (advised by Roberto Manduchi)

Xuehai He
PhD student

Yue Fan
PhD student

Zonglin Di
PhD student, Chancellor's Fellowship

Swati Jindal
PhD student (advised by Roberto Manduchi)

Minghao Liu
PhD student (advised by James Davis)

Wanrong Zhu
PhD student (Affiliate with UCSB)

Yujie Lu
PhD student (Affiliate with UCSB)

Tsu-Jui (Ray) Fu
PhD student (Affiliate with UCSB)

Diji Yang
MS student

Saaket Agashe
MS student

Winson Chen
MS student

Undergraduate Students


Interns


 • Zhen Zhang, Tsinghua University undergrad
 • Yunchao Zhang, Zhejiang University undergrad
 • Lyn Qiu, Peking undergrad + SJTU MS
 • Yuhang He, Zhejiang University undergrad
 • Kenan Jiang, UC Berkeley undergrad

Alumni


 • Tongzhou Jiang, UCSC undergrad student (next: CMU MS student)
 • Chun Zhou, UCSC undergrad student (next: UCLA MS student)
 • Peiqi Su, UCSC undergrad student (next: NYU MS student)
 • Joseph Rodrigues, UCSC MS student
 • Jiayi Wei, UCSC MS student (next: Google)
 • An Yan, UCSD MS student (next: UCSD PhD student)
 • Jiannan Xiang, USTC undergrad student (next: CMU MS student)